Combo Hệ Tự Lắp Đặt

Combo Hệ Tự Lắp Đặt

Combo hệ 2,2kwp tự lắp đặt (hòa lưới bám tải)

20.974.800đ

Combo hệ 3,3kwp tự lắp đặt (hòa lưới bám tải)

26.314.200đ

Combo hệ 5kwp tự lắp đặt (hòa lưới bám tải)

37.705.800đ

Combo hệ 7,2kwp tự lắp đặt (hòa lưới bám tải)

55.369.600đ

Combo hệ 8,3kwp tự lắp đặt (hòa lưới bám tải)

60.984.000đ

Combo hệ 10kwp tự lắp đặt (hòa lưới bám tải)

69.405.600đ

Điện Mặt Trời Cho Hộ Gia Đình

Điện Mặt Trời Cho Hộ Gia Đình

Trọn gói lắp đặt hệ 5kwp hòa lưới bám tải

54.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 10kwp hòa lưới bám tải

96.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 15kwp hòa lưới bám tải

140.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 20kwp hòa lưới bám tải

176.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 25kwp hòa lưới bám tải

212.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 30kwp hòa lưới bám tải

255.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 35kwp hòa lưới bám tải

290.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 40kwp hòa lưới bám tải

329.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 45kwp hòa lưới bám tải

364.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 50kwp hòa lưới bám tải

399.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 55kwp hòa lưới bám tải

447.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 60kwp hòa lưới bám tải

481.000.000đ

Điện Mặt Trời Lưu Trữ

Điện Mặt Trời Lưu Trữ

Trọn gói lắp đặt hệ 5kwp lưu trữ 5kwp

114.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 10kwp lưu trữ 5kwp

181.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 15kwp lưu trữ 5kwp

248.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 20kwp lưu trữ 5kwp

316.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 25kwp lưu trữ 5kwp

383.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 30kwp lưu trữ 5kwp

450.000.000đ

Điện Mặt Trời Cho Xưởng Sản Xuất

Điện Mặt Trời Cho Xưởng Sản Xuất

Trọn gói lắp đặt hệ 50kwp hòa lưới bám tải

410.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 100kwp hòa lưới bám tải

820.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 150kwp hòa lưới bám tải

1.302.228.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 200kwp hòa lưới bám tải

1.655.768.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 250kwp hòa lưới bám tải

2.003.402.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 300kwp hòa lưới bám tải

2.451.036.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 350kwp hòa lưới bám tải

2.698.670.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 400kwp hòa lưới bám tải

3.255.210.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 450kwp hòa lưới bám tải

3.602.844.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 500kwp hòa lưới bám tải

4.053.478.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 550kwp hòa lưới bám tải

4.405.018.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 600kwp hòa lưới bám tải

4.754.652.000đ