Điện Mặt Trời Cho Hộ Gia Đình

Điện Mặt Trời Cho Hộ Gia Đình

Trọn gói lắp đặt hệ 5kwp hòa lưới bám tải

57.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 10kwp hòa lưới bám tải

110.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 15kwp hòa lưới bám tải

165.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 20kwp hòa lưới bám tải

220.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 25kwp hòa lưới bám tải

263.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 30kwp hòa lưới bám tải

315.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 35kwp hòa lưới bám tải

367.500.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 40kwp hòa lưới bám tải

420.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 45kwp hòa lưới bám tải

472.500.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 50kwp hòa lưới bám tải

520.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 55kwp hòa lưới bám tải

577.500.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 60kwp hòa lưới bám tải

630.000.000đ

Điện Mặt Trời Lưu Trữ

Điện Mặt Trời Lưu Trữ

Trọn gói lắp đặt hệ 5kwp lưu trữ 5kwp

118.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 10kwp lưu trữ 5kwp

175.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 15kwp lưu trữ 5kwp

262.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 20kwp lưu trữ 5kwp

350.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 25kwp lưu trữ 5kwp

438.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 30kwp lưu trữ 5kwp

525.000.000đ

Điện Mặt Trời Cho Xưởng Sản Xuất

Điện Mặt Trời Cho Xưởng Sản Xuất

Trọn gói lắp đặt hệ 50kwp hòa lưới bám tải

525.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 100kwp hòa lưới bám tải

1.050.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 150kwp hòa lưới bám tải

1.575.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 200kwp hòa lưới bám tải

2.100.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 250kwp hòa lưới bám tải

2.625.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 300kwp hòa lưới bám tải

3.150.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 350kwp hòa lưới bám tải

3.675.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 400kwp hòa lưới bám tải

4.200.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 450kwp hòa lưới bám tải

4.725.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 500kwp hòa lưới bám tải

5.250.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 550kwp hòa lưới bám tải

5.775.000.000đ

Trọn gói lắp đặt hệ 600kwp hòa lưới bám tải

6.300.000.000đ